Tiskové zprávy

Upozornění pro akcionáře

změna akcií na zaknihované akcie a výzva
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - Upozornění na změnu akcií na zaknihované akcie a výzva


Vážení,
obracíme se na Vás, jako na akcionáře společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 48172928 (dále také jen ,,Společnost"), abychom vás touto formou informovali o probíhajícím procesu změny listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie (vedené elektronicky) a o úkonech, které musíte provést. Pro zachování vašich práv akcionáře je nezbytné, abyste:

1 sdělili číslo Vašeho majetkového účtu(včetně typu účtu)vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. („CDCP“), na který mají být zaevidovány Vámi vlastněné zaknihované akcie Společnosti, a zároveň identifikační číslo účastníka GDCP, pod kterým je majetkový účet podřazen. Pokud takový účet nemáte, musíte si jej založit. Seznam účastníků je možné nalézt na https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku. Založení provedete na pobočce účastníka(banky). Vedení účtuje zpoplatněno podle ceníků CDCP a účastníka. Sdělení čísla majetkového účtu uskutečníte při odevzdání listinných akcií, pokud si majetkový účet nezřídíte, nebude možné provést zaknihování Vašich akcií.


2. odevzdali listinné akcie v sídle naší společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na adrese: o Veveří 3163/111, Žabovřesky,616 00 Brno (administrativní centrum PLATINUM) a to v pondělí nebo středu (pokud se jedná o pracovní den)vždy od 9;00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin. Kontakt: corporate@cyrrus.cz, tel. +420 538 705 786 nebo 742, anebo na pobočce na adrese Na Florenci 2116115 (Florentinum recepce A) 110 00 Praha 1, po předchozí telefonické domluvě na tel: +420 221 592 361.

K zaknihování lze odevzdat jen akcie na jméno. V případě, že akcionář má ještě akcie na majitele, musí před odevzdáním tyto akcie vyměnit v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, a to po předchozí telefonické domluvě na tel: 491 419 200.

Valná hromada rozhodla o této změně akcií dne 17.5.2018. Řádná lhůta pro sdělení čísla majetkového účtu vedeného u CDCP a pro předložení akcií proběhne ve lhůtě dvou měsíců od data zveřejnění této výzvy v obchodním věstníku. Konec této lhůty nastane dne 13.8.2018.

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje své akcionáře, že pokud ve výše stanovené lhůtě ani v případně dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu představenstvo Společnosti určí,své listinné akcie výše uvedeným způsobem nepředloží, prohlásí je Společnost za neplatné a zaknihované akcie, které akcie prohlášené za neplatné nahradí, budou prodány s odbornou péčí v souladu s § 534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.