Tiskové zprávy

Využívání jiného zdroje pitné vody, dešťovka.

Zdražování většiny komodit potřebných pro bydlení vede ke snaze obyvatel šetřit na spotřebě pitné vody, odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu. Tato snaha je pochopitelná a nemůže proti ní být žádných námitek. Úsilí ušetřit má ale své hranice vymezené platnou legislativou. Zejména v případech, kdy se domácnost snaží využít jiný, vlastní zdroj vody, je třeba dodržet stanovená pravidla. Takovým jiným zdrojem vody, využitelným např. pro splachování toalety, může být studna nebo nádrž na dešťovou vodu. Při jejím připojení k domovním rozvodům je třeba postupovat s vědomím provozovatele veřejného vodovodu. Neodborné propojení vody z vlastního zdroje s vodou z veřejného vodovodu může vést ke kontaminaci námi dodávané pitné vody v širší oblasti. Připojení vlastního zdroje vody na domovní rozvody je možné pouze v případě, kdy budou tyto vody prokazatelně odděleny od vody z veřejného vodovodu (Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. § 11, odst. 2). Toho lze docílit pouze dvojím rozvodem vody v domě, který je skutečně fyzicky rozdělený. Propojení pouze s uzavřenými uzávěry je nepřípustné! Dále je třeba si uvědomit, že voda z jiného zdroje vody se vypouštěním do kanalizace stává vodou odpadní. V takovém případě náleží provozovateli kanalizace stočné za jejich odvádění a čištění. Výše stočného se v takovém případě stanoví pomocí směrných čísel dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., Příloha č. 12.
Dle uzavřených Smluv o dodávce pitné vody a odváděných odpadních vod je odběratel povinen nahlásit písemně neprodleně každou změnu na odběrném místě, která má vliv na fakturaci našich služeb. Při připojení jiného zdroje vody bez patřičné kontroly provozovatele a beze změny smlouvy je takové konání považováno za neoprávněné vypouštění odpadních vod, které musí být patřičně doúčtováno a lze ho i pokutovat. Věříme, že zveřejněním těchto informací předejdeme nepříjemným řešením při zjištění neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace naším provozem.

Ing. Dušan Tér Předseda představenstva