Všechny zprávy

Dne 10.7.2020 bude v obci Stárkov přerušena dodávka vody

9. 7. 2020 15:04
Dne 10.7.2020 bude v obci Stárkov, od školy ( č.p.32 ) směr Velký Dřevíč, z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 2.7.2020 bude v obci Petrovičky z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

1. 7. 2020 15:23
Dne 2.7.2020 bude v obci Petrovičky z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 2.7.2020 bude v obci Náchod v ul. Mlýnská z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

1. 7. 2020 8:13
Dne 2.7.2020 bude v obci Náchod v ul. Mlýnská (platí pro č.p.: 98, 99, 100, 176, 189, 190, 304, 2055) z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody od 8:00 do 11:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 25.6.2020 bude v obci Žabokrky, Velký Dřevíč a Rokytník z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody.

23. 6. 2020 11:27
Dne 25.6.2020 bude v obci Žabokrky z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody od 8:00 do 18:00 hod.
Obec Velký Dřevíč a Rokytník od 8:00 do 18:00 hod. budeme zásobovat cisternou do vodovodního řadu,
může docházet ke snížení tlaku a krátkodobým výpadkům dodávek vody ( než doplníme cisternu), mimo Velký Dřevíč za potokem od čp 188 až po čp 175, čp 274, 51, 12, 13 bude stálé přerušení dodávky pitné vody. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 23.6.2020 bude v obci Česká Metuje z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

22. 6. 2020 14:05
Dne 23.6.2020 bude v obci Česká Metuje (platí pro č.p.: 1, 2, 3, 6, 7, 24 , 25, 31, 33, 43, 44, 49, 52, 61-66, 69-75, 81, 82, 85, 92, 93) z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody od 8:00 do 12:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Dne 23.6.2020 bude v obci Police nad Metují z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody

22. 6. 2020 13:56
Dne 23.6.2020 bude v obci Police nad Metují v ul. Malý Rynk, z důvodu havárie na vodovodním řadu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hod. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Velký Dřevíč, Žabokrky - přerušení dodávky vody

16. 6. 2020 11:26
Dne 17.6.2020, v čase 00:01 - 3:30, bude v obcích Velký Dřevíč a Žabokrky probíhat hledání poruchy na vodovodním řadu. Z tohoto důvodu může v daném čase docházet ke krátkodobým výpadkům v dodávce vody. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Malá Čermná - možné krátkodobé přerušení dodávky vody

16. 6. 2020 11:18
Dne 16.6.2020, v čase 23:00 - 24:00, bude v obci Malá Čermná probíhat hledání poruchy na vodovodním řadu. Z tohoto důvodu může v daném čase docházet ke krátkodobým výpadkům v dodávce vody. Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 10.6.2020 - Bohuslavice - Přerušení dodávky vody

10. 6. 2020 13:57
Dne 10.6.2020 - 14:00 hod v obci Bohuslavice došlo z důvodu havárie na vodovodním řádu k přerušení dodávky vody ,oprava v nejkratší možné době - dle náročnosti opravy .Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Havárie - 11.6.2020 - Broumov - Přerušení dodávky vody

10. 6. 2020 13:50
Dne 11.6.2020 ve Broumově v ulici Slévárenská bude z důvodu havárie na vodovodním řádu přerušena dodávka vody od 8:00 do 14:00 hodin.Vodárenský dispečink Náchod
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222
28. 5. 2020
Na základě množících se dotazů vydáváme následující tiskovou zprávu.

Pro uklidnění našich zákazníků a informování potencionálních dalších odběratelů musíme konstatovat, že ve zdrojích pitné vody firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. je dostatek kvalitní podzemní vody.

Z dlouhodobých sledování průběhů hladin podzemní vody na našich pěti nejvydatnějších zdrojích lze konstatovat, že na třech z pěti zdrojů nedošlo odběrem pitné vody k rozdílu minimální hladiny v letech 2007–2020. Minimální hladina vody v průběhu roku byla po celé sledované období stejná. Kolísání hladiny ve zdrojích bylo způsobeno pouze množstvím čerpané vody. V průběhu roku dochází k většímu kolísání hladiny vody ve zdroji, a to až o 5 m. Kromě jednoho zdroje se jedná o vrty s hloubkou větší než 100 m a kolísání zde nemá velký vliv. Vydatnost srážek v jednotlivých letech neměla žádný vliv na kolísání hladiny ve zdroji.

Na zbylých dvou zdrojích došlo v období 2007 až 2020 mezi jednotlivými roky ke kolísání minimální roční hladiny v rozmezí cca 2 m. Tento pokles byl způsoben většími odběry v letech, kdy byl menší srážkový úhrn.

Všech pět zdrojů zásobuje Vodárenskou soustavu Východních Čech. Tato soustava zásobuje kvalitní pitnou vodou, s parametry vody kojenecké, obce od Meziměstí až po Bohuslavice, kde je předávací místo pro prodej vody pro potřeby Hradce Králové. Představitelé jednotlivých napojených obcí jsou s kvalitou a množstvím dodávané pitné vody spokojeni. Za období od roku 2007 do roku 2020 jsme byli nuceni pouze v roce 2018 v lokalitě Sněžné přistoupit k omezení množství dodávané vody. Problémy v lokalitě Sněžné jsou způsobeny skutečností, že se jedná o samostatný vodovodní systém s jedním mělkým zdrojem vody. V roce 2019 nebyl v lokalitě Sněžné problém s dodávkou pitné vody, přesto byl na konci roku vyvrtán nový vrt a v průběhu I. pololetí letošního roku bude připojen na veřejný vodovod.

I v současném suchém období máme dostatek kvalitní pitné vody a jsme schopni zajistit dodávku i do míst, kde v současnosti voda chybí. Jednotlivé zdroje mají odebírané množství vody v rozmezí 17 l/s až 55 l/s při celkovém odběru ze zdroje od 70 tisíc m3/rok do 1,7 miliónů m3/rok.

22. 5. 2020


1. ČOV Náchod - Zpracování čistírenských kalů
- Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012083

Předmětem projektu je realizace zařízení na tepelnou úpravu čistírenských kalů s jeho následným energetickým využitím.
V rámci projektu bude doplněna scházející kalová koncovka na ČOV Náchod. V současné době je linka na zpracování kalu zakončena odstředivkou, ze které je odvodněný kal odvážen k následné likvidaci. Dle nové legislativy již nebude možné ukládání kalu na zemědělskou půdu. VaK Náchod a.s. se proto rozhodl pro vybudování sušárny odvodněného kalu a jeho následné spalování. Přebytečné teplo ze spalování kalu bude využito pro sušení kalu a vytápění přilehlé kancelářské budovy (č.p. 17). Samotná kalová koncovka bude sloužit, jak pro ČOV Náchod, tak i pro ostatní ČOV ve VaK Náchod a. s.

- Předpokládané realizační výdaje: 63,1 mil. Kč bez DPH
- Předpokládaná výše dotace: 39,4 mil. Kč bez DPH
- Předpoklad realizace: 01 – 06/2021
- Žádost o dotaci podána v rámci 126. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


2. Dobudování splaškové kanalizace Broumov
- Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007171

Předmětem projektu je dobudování kanalizace ve městě Broumov.
Je řešena realizace chybějícího kanalizačního systému v několika částech města Broumov. Kde odpadní vody, nejsou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Nečištěné odpadní vody mohou ohrožovat životní prostředí na území ležícím v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

- Realizační výdaje: 19,6 mil. Kč bez DPH
- Výše dotace: 12,8 mil. Kč bez DPH
- Realizace: 08/2019 – 10/2020
- Žádost o dotaci podána v rámci 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí.


3. Náchod Jizbice, splašková kanalizace II. etapa
- Registrační číslo: 1190400039

Projektem je řešen problém chybějícího kanalizačního systému v místní části města Náchod - Jizbice.
Odpadní vody, které v této lokalitě nejsou likvidovány v souladu s platnou legislativou, mohou ohrožovat životní prostředí.

- Předpokládané realizační výdaje: 22,3 mil. Kč bez DPH
- Předpokládaná výše dotace: 15,2 mil. Kč bez DPH
- Předpokládá realizace: 03/2021 – 12/2022
- Žádost o dotaci podána v rámci č. 4/2019. výzvy Národního programu Životní prostředí.


4. Posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod-Hradec Králové

V okresech Náchod a Hradec Králové se nachází nejvýznamnější vodárenská soustava v kraji – Vodárenská soustava Východní Čechy (VSVČ). Vodárenská soustava východní Čechy (VSVČ) propojuje čtyři okresní oblasti – Náchodsko, Královéhradecko, Pardubicko a Chrudimsko. Přivaděč pitné vody z Teplic nad Metují do Hradce Králové patří k stěžejní dopravní tepně severní část VSVČ. Obnova a posílení přivaděče umožňuje redistribuci zdrojů vody, tím se posílí zabezpečení zásobení pitnou vodou regionů Náchodska, Hradecka až po Pardubicko. V případě výpadků zdrojů pro Hradecko umožňuje dopravu vody do těchto systémů.
V rámci akce se jedná o stavební a technologické úpravy na zdrojích Petrovičky, Srbská a Na Plachtách. Cílem je posílení a optimalizace napojení zdrojů na soustavu. Dále jsou navrženy stavební a technologické úpravy ve vodojemu VDJ Teplice na Metují, kde dochází k akumulaci vody ze zdrojů Teplice nad Metují, které je spolu s Petrovičkami největšími zdroji vody na Náchodsku. Ve zdroji Na Plachtách je navrženo propojení zdroje vody z lokality Machov, která nyní částečně zásobuje Polici nad Metují.
Dále pak výstavba nových kapacitních vodojemů (5000 m³ + 3000 m³) pro Náchodsko a okolní regiony. Jedná se o opatření pro zvýšení spolehlivosti provozu systému, vodojemy nelze odstavit bez dostatečné akumulace. Výstavba akumulací je navržena z důvodu spolehlivého zabezpečení dodávky vody i při odstávce vodovodního přivaděče, také při poruchách i plánovaných opravách vodovodních sítí a to s cílem minimalizovat a v nejlepším případě nepřerušit dodávku pitné vody odběratelům.
Celkové předpokládané realizační výdaje: 535,3 mil. Kč bez DPH.

I.fáze
- Předpokládané realizační výdaje: 170,5 mil. Kč bez DPH
- Předpokládaná výše dotace: 102,3 mil. Kč bez DPH
- Předpokládá realizace: 10/2020 – 12/2022
- Žádost o dotaci bude podána v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství.

Uzavření všech pracovišť společnosti pro veřejnost

15. 3. 2020 12:19
Mimořádný příkaz předsedy představenstva 02032020 - o uzavření všech pracovišť společnosti pro veřejnost od 16.3.2020.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s ohledem na zařazení naší společnosti mezi kritickou infrastrukturu jsou od 16.3.2020 uzavřena všechna pracoviště společnosti pro veřejnost.
Naši zaměstnanci Vám jsou k dispozici ne emailech, telefonech – kontakty naleznete na našich webových stránkách https://www.vakna.cz/kontakty.
Úhrady, prosím, provádějte výhradně bezhotovostně ! Platby v hotovosti nepřijímáme!
Sklad materiálu v Bělovsi nebude provádět maloobchodní prodej !
Laboratoř nebude provádět příjem vzorků od 3. osob !
Provoz vodovodů nebude provádět výměny vodoměrů !
Provoz vodovodů nebude provádět vytyčení našich sítí pro 3. osoby !
Tento příkaz platí až do odvolání.
Děkujeme za pochopení.
14.3.2020 Ing. Dušan Tér – předseda představenstva
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

Zpráva představenstva společnosti ( COVID - 19 )

14. 3. 2020 15:03
Vážení zákazníci,
informujeme vás, že v pátek 13. 3. 2020 přijalo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na svém jednání, které se uskutečnilo formou videokonference s jednotlivými členy, všechna nutná opatření a veškeré nutné kroky k tomu, aby v této době, kdy čelíme důsledkům šířící se epidemie onemocnění COVID – 19, byl zajištěn provoz vodovodů a kanalizací s ČOV bez omezení. Ujišťujeme vás, že nehrozí možnost nákazy odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nebo vypouštěním odpadních vod do veřejné kanalizace. Představenstvo společnosti VaK Náchod a.s.
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222

pandemie COVID - 19

12. 3. 2020 11:33
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. spadají do skupiny provozu kritické infrastruktury a proto žádáme veřejnost, aby z důvodu vyhlášené pandemie COVID - 19 omezila s naší společností osobní styk a využila telefonické a emailové spojení.


Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222
21. 2. 2020
V obci Pavlišov u Náchod byla dokončena rekonstrukce v rámci níž byl stávající hydroglobus nahrazen novým ocelovým věžovým vodojemem.

https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/videa/vystavba-noveho-vodojemu-pavlisov-u-nachoda-3/
fotografie: 8