Ceny vody

Ceny pro rok 2024

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na svém zasedání dne 30.11.2023 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2024 takto:

od 1.1.2024 s 12% DPH

Vodné 55,66 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 54,32 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 19,39 Kč/m3
Vodné a stočné 109,98 Kč/m3Od 1.1.2024 dochází ke zvýšení ceny vody pitné o 4,40 Kč/m3 (včetně DPH) a ceny vody odpadní o 4,82 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb k nárůstu o 9,22 Kč/m3 (včetně DPH), což představuje navýšení o 9,1%. Odběratel s průměrnou spotřebou (88 l/den, resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí za rok o cca 295 Kč za rok více.Spotřeba k 31.12.2023 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období.
Odběratel si může také stav vodoměru k 31.12.2023 nahlásit. Pokud se rozhodne, musí tak učinit nejpozději do 5. ledna 2024, a to buď telefonicky (491 419 241, 491 419 242) nebo elektronickou poštou na e-mail: jelenova@vakna.cz, seifertova@vakna.cz.
Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru je uvedení správného a úplného čísla OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 31.12.2023. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31.12.2023 nebudou zpracovány.

Provozní doba zákaznického centra v Náchodě
Provozní doba zákaznického centra v Náchodě, Kladská 1521, bude dne 27.12.2023 od 8.00 do 12.00 hod. Ve dnech 28.12.2023 a 29.12.2023 bude zákaznické centrum uzavřeno.


Ing. Dušan Tér
předseda představenstvaPorovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce".

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné s ČOV za rok 2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné bez ČOV za rok 2023

Ceny pro rok 2023

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na svém zasedání dne 9.12.2022 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2023 takto:

od 1.1.2023 s 10% DPH

Vodné 51,26 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 49,50 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 15,43 Kč/m3
Vodné a stočné 100,76 Kč/m3

Od 1.1.2023 dochází ke zvýšení ceny vody pitné o 7,26 Kč/m3 (včetně DPH) a ceny vody odpadní o 4,73 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb k nárůstu o 11,99 Kč/m3 (včetně DPH), což představuje navýšení o 13,5%. Odběratel s průměrnou spotřebou (88 l/den, resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí za rok o cca 380 Kč za rok více.

Mimořádný odečet stavu vodoměru nebude prováděn. Spotřeba k 31.12.2022 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel si může také stav vodoměru k 31.12.2022 nahlásit. Pokud se rozhodne, musí tak učinit nejpozději do 4. ledna 2023, a to buď telefonicky (491 419 241, 491 419 242) nebo elektronickou poštou na e-mail: jelenova@vakna.cz, seifertova@vakna.cz.

Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru je uvedení správného a úplného čísla OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 31.12.2022. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31.12.2022 nebudou zpracovány. V tomto případě nebude prováděn propočet, ale použijí se nahlášená data. Fakturace proběhne v původních fakturačních cyklech.Ing. Dušan Tér
předseda představenstvaPorovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce".

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné s ČOV za rok 2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné bez ČOV za rok 2022

Ceny pro rok 2022

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na svém zasedání dne 14.12.2021 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2022 takto:

od 1.1.2022 s 10% DPH

Vodné 44,00 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 44,77 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 14,36 Kč/m3
Vodné a stočné 88,77 Kč/m3

Od 1.1.2022 dochází ke zvýšení ceny vody pitné o 2,05 Kč/m3 (včetně DPH) a ceny vody odpadní o 1,90 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,95 Kč/m3 (včetně DPH). Oproti cenám platným v roce 2021 tak dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 4,7%. Mezi hlavní faktory působící na vývoj ceny je nutné zmínit zejména nárůst cen energií, materiálu a stavebních prací.

Cena odpadní vody se řídí finanční analýzou, která predikuje povinný vývoj stočného. Podmínky vyplývají z pravidel stanovených SFŽP z důvodu poskytnuté dotace, kterou naše společnost získala na rekonstrukci ČOV Náchod, vybudování kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad Metují.


V roce 2022 bude naše společnost pokračovat v realizaci významných vodohospodářských projektů, podporovaných programy SFŽP a MZe, zaměřených na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění odpadních vod. Jedná se o rekonstrukci páteřní infrastruktury vodovodního přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy, výstavbu nové splaškové kanalizace v Náchodě místní části Jizbice a doplnění technologického zařízení na čistírně odpadních vod v Náchodě.

Snahou naší společnosti je utvářet cenovou politiku tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a vody odpadní pod celorepublikovým průměrem a zároveň byla schopna zajistit pro naše odběratele kvalitní dodávky pitné vody a odvod odpadních vod, bez poruch a odstávek.

Ing. Dušan Tér
předseda představenstvaPorovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce".

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné s ČOV za rok 2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné bez ČOV za rok 2021

Ceny pro rok 2021

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na svém zasedání dne 5.11.2020 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2021 takto:


od 1.1.2021 s 10% DPH
Vodné 41,95 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 42,87 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 14,40 Kč/m3
Vodné a stočné 84,82 Kč/m3
Od 1.1.2021 dochází oproti roku 2020 ke zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,42 Kč/m3, tj. o 4,20% (včetně DPH). Ke zvýšení ceny dochází z důvodu zvýšených nákladů na likvidaci kalů z čistíren odpadních vod a obnovu infrastrukturního majetku. Na vývoj ceny má vliv i předpokládaný růst inflace ve výši 3,3 %.

Cena stočného se řídí finanční analýzou, jejíž podmínky vyplývají z pravidel stanovených SFŽP z důvodu poskytnuté dotace, kterou naše společnost získala na rekonstrukci ČOV Náchod, vybudování kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad Metují.

V letech 2021 až 2023 bude naše společnost realizovat významné vodohospodářské projekty, podporované programy OPŽP a MZe, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění odpadních vod. Jedná se o rekonstrukci páteřní infrastruktury vodovodního přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy, vybudování nové splaškové kanalizace v Náchodě místní části Jizbice a doplnění technologického zařízení na čistírně odpadních vod v Náchodě.

Snahou naší společnosti je utvářet cenovou politiku tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a vody odpadní pod celorepublikovým průměrem a zároveň byla schopna zajistit pro naše odběratele kvalitní dodávky pitné vody a odvod odpadních vod, bez poruch a odstávek.


Ing. Dušan Tér
předseda představenstvaPorovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce".

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné s ČOV za rok 2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné bez ČOV za rok 2020Ceny pro rok 2020

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na svém zasedání dne 28.11.2019 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 takto:


od 1.1.2020 s 15% DPH
Vodné 42,55 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 42,55 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 13,90 Kč/m3
Vodné a stočné 85,10 Kč/m3
od 1.5.2020 s 10% DPH
Vodné 40,70 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 40,70 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 13,30 Kč/m3
Vodné a stočné 81,40 Kč/m3
d 1.1.2020 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,13 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově tak dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 4,20 Kč/m3 (včetně 15% DPH). Důvodem zvýšení ceny je nárůst nákladů na likvidaci kalů a mezd a vynaložit co nejvíce prostředků do obnovy infrastrukturního majetku formou oprav.

Navýšení ceny v tomto rozsahu bude mít přímý dopad na odběratele pouze první čtyři měsíce roku 2020. Od 1.5.2020 vstupuje v platnost novela zákona o DPH a na vodné a stočné se začne uplatňovat nová nižší 10% sazba DPH. Z tohoto důvodu dojde od začátku května 2020 ke snížení cen. Po snížení DPH tak bude rozdíl v ceně vodného a stočného pro konečného odběratele pouze 0,50 Kč/m3 (s DPH) v porovnání s rokem 2019, tj. nárůst pouze 0,62%. Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů/den, tj. 32 m3/rok, kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí o cca 56 Kč za rok více.

Spotřeba k 31.12.2019 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31.12.2019 nahlásit. Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 10. ledna 2020, a to na e-mail  seifertova@vakna.cz, jelenova@vakna.cz nebo telefonicky na 491 419 241 a 491 419 242.


Ing. Dušan Tér
předseda představenstvaCeny pro rok 2019

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 22. listopadu 2018 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2019 a vyhlašuje od 1. 1. 2019 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 40,42 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 40,48 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 14,31 Kč/m3
Vodné a stočné 80,90 Kč/m3

Na základě rozhodnutí OPŽP č.j.: MZP/2017/330/973 byla provedena konsolidace FA a pro provozované kanalizace v obcích Nové Město nad Metují – Vrchoviny, Studnice, Hejtmánkovice a Jetřichov bude uplatňována cena za stočné ve výši ceny solidární.

    Oproti roku 2018 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní o 4,69 Kč za m3, tj. o 6,2% včetně DPH. Důvodem zvýšení ceny je nárůst vstupních nákladů, zejména nákladů na energie, mzdy a likvidaci odpadů z čistíren odpadních vod. Na růst ceny má vliv i předpokládaná výše inflace, která je na rok 2019 očekávaná ve výši 2,5%.
    Cena stočného se řídí finanční analýzou, jejíž podmínky vycházejí z pravidel stanovených SFŽP při přijetí dotačních prostředků, které společnost získala na rekonstrukci ČOV Náchod, vybudování kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad Metují. Naše společnost se zavázala naplňovat plán obnovy stanovený podmínkami SFŽP a cena stočného pro rok 2019 je plně v souladu s těmito podmínkami.
    I v roce 2019 společnost bude pokračovat v naplňování plánu obnovy a do oprav infrastruktumího majetku vloží téměř 54 mil. Kč. Z toho připadá cca 33 mil. Kč na opravy vodovodů a cca 21 mil. Kč na opravy kanalizací a čistíren odpadních vod. V plánu investic na rok 2019 počítáme s částkou cca 64 mil. Dále bude provedena rekonstrukce vodovodu ve Velkém Poříčí v Olšině a rekonstrukce vodovodu v Benešově u Broumova. V roce 2019 se uskuteční rekonstrukce kanalizace v ulici Havlíčkova v Novém Městě nad Metují a bude dobudována splašková kanalizace v Benešově u Broumova. Společnost se dlouhodobě zabývá přípravou rekonstrukce přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy a v roce 2019 bude opět investovat do této páteřní infrastruktury. Z důvodu schválených legislativních změn v oblasti odpadů, které od roku 2020 zpřísňují pravidla pro likvidaci kalů, připravuje společnost doplnění technologického zařízení na čistírně odpadních vod v Náchodě tak, aby likvidace kalů byla v souladu s platnou legislativou.
    Dlouhodobě cena vodného a stočného v našem regionu patří mezi nižší v porovnání s cenami společnosti, které naplňují plán obnovy v souladu s doporučením MZE a vkládají každoročně do obnovy částku ve výši 2% hodnoty svého majetku. I v roce 2019 chceme pro naše odběratele zajistit kvalitní dodávky pitné vody a odvod vod odpadních, bez poruch a odstávek.

Ing. Dušan Tér
předseda představenstva

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %
Ceny pro rok 2018

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 30. listopadu 2017 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2018 a vyhlašuje od 1. 1. 2018 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 37,80 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 38,41 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 13,34 Kč/m3
Voda předaná - VEBA Olivětín 11,46 Kč/m3
Vodné a stočné 76,21 Kč/m3

Na základě rozhodnutí OPŽP č.j.: MZP/2017/330/973 byla provedena konsolidace FA a pro provozované kanalizace v obcích Nové Město nad Metují – Vrchoviny, Studnice, Hejtmánkovice a Jetřichov bude uplatňována cena za stočné ve výši ceny solidární.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %
Ceny pro rok 2017

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 21. listopadu 2016 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2017 a vyhlašuje od 1. 1. 2017 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 37,10 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 36,89 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 11,61 Kč/m3
Voda předaná 8,94 Kč/m3
Voda předaná - VEBA Olivětín 11,02 Kč/m3
Vodné a stočné 73,99 Kč/m3

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny je vybíráno stočné ve výši: 36,89 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny ve Studnici, bude vybíráno stočné ve výši 34,60 Kč/m3 z toho 14,61 Kč/m3 činí odkanalizování. Kalkulace k nahlédnutí zde.

Od 1.1.2016, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny v Jetřichově, bude vybíráno stočné ve výši 36,69 Kč/m3. Kalkulace k nahlédnutí zde.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace v Hejtmánkovicích, bude vybíráno stočné ve výši 38,53 Kč/m3. Kalkulace k nahlédnutí zde.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %
Ceny pro rok 2016

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 26. listopadu 2015 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2016 a vyhlašuje od 1. 1. 2016 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 36,56 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 35,82 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 11,37 Kč/m3
Voda předaná 8,91 Kč/m3
Voda předaná - VEBA Olivětín 10,92 Kč/m3
Vodné a stočné 72,38 Kč/m3

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny je vybíráno stočné ve výši: 35,82 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny ve Studnici, bude vybíráno stočné ve výši 34,50 Kč/m3 z toho 14,61 Kč/m3 činí odkanalizování. Kalkulace k nahlédnutí zde.

Od 1.1.2016, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny v Jetřichově, bude vybíráno stočné ve výši 35,84 Kč/m3.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %
Ceny pro rok 2015

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 24. listopadu 2014 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2015 a vyhlašuje od 1. 1. 2015 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 36,57 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 35,81 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 11,00 Kč/m3
Vodné a stočné 72,38 Kč/m3

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny je vybíráno stočné ve výši 35,81 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Hejtmánkovice je vybíráno stočné ve výši 35,81 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování čistírny v Broumově bude vybíráno stočné ve výši 35,81 Kč/m3. Z toho 11,00 Kč činí odkanalizování a 24,81 Kč představuje čištění. Kalkulace za čištění je zveřejněno na webových stránkách města Broumova.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny ve Studnici, bude vybíráno stočné ve výši 39,78 Kč/m3 z toho 14,71 Kč/m činí odkanalizování. Kalkulace k nahlédnutí zde.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %


Fakturace za období přecházející přes 1.1.2016 bude provedena poměrem doby staré a nové ceny, popř. je možné nahlásit stav vodoměru k 1.1.2016 na příslušné územní provozní středisko.

Některé ceny služeb jsou uvedeny na stránce Produkty a služby. Úplný seznam nabízených služeb a jejich ceny najdete v Ceníku služeb pro letošní rok.

Ing. Andrea Vojtíšková, ekonomický náměstek