Ceny vody

Ceny pro rok 2019

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 22. listopadu 2018 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2019 a vyhlašuje od 1. 1. 2019 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 40,42 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 40,48 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 14,31 Kč/m3
Vodné a stočné 80,90 Kč/m3

Na základě rozhodnutí OPŽP č.j.: MZP/2017/330/973 byla provedena konsolidace FA a pro provozované kanalizace v obcích Nové Město nad Metují – Vrchoviny, Studnice, Hejtmánkovice a Jetřichov bude uplatňována cena za stočné ve výši ceny solidární.

    Oproti roku 2018 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní o 4,69 Kč za m3, tj. o 6,2% včetně DPH. Důvodem zvýšení ceny je nárůst vstupních nákladů, zejména nákladů na energie, mzdy a likvidaci odpadů z čistíren odpadních vod. Na růst ceny má vliv i předpokládaná výše inflace, která je na rok 2019 očekávaná ve výši 2,5%.
    Cena stočného se řídí finanční analýzou, jejíž podmínky vycházejí z pravidel stanovených SFŽP při přijetí dotačních prostředků, které společnost získala na rekonstrukci ČOV Náchod, vybudování kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad Metují. Naše společnost se zavázala naplňovat plán obnovy stanovený podmínkami SFŽP a cena stočného pro rok 2019 je plně v souladu s těmito podmínkami.
    I v roce 2019 společnost bude pokračovat v naplňování plánu obnovy a do oprav infrastruktumího majetku vloží téměř 54 mil. Kč. Z toho připadá cca 33 mil. Kč na opravy vodovodů a cca 21 mil. Kč na opravy kanalizací a čistíren odpadních vod. V plánu investic na rok 2019 počítáme s částkou cca 64 mil. Dále bude provedena rekonstrukce vodovodu ve Velkém Poříčí v Olšině a rekonstrukce vodovodu v Benešově u Broumova. V roce 2019 se uskuteční rekonstrukce kanalizace v ulici Havlíčkova v Novém Městě nad Metují a bude dobudována splašková kanalizace v Benešově u Broumova. Společnost se dlouhodobě zabývá přípravou rekonstrukce přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy a v roce 2019 bude opět investovat do této páteřní infrastruktury. Z důvodu schválených legislativních změn v oblasti odpadů, které od roku 2020 zpřísňují pravidla pro likvidaci kalů, připravuje společnost doplnění technologického zařízení na čistírně odpadních vod v Náchodě tak, aby likvidace kalů byla v souladu s platnou legislativou.
    Dlouhodobě cena vodného a stočného v našem regionu patří mezi nižší v porovnání s cenami společnosti, které naplňují plán obnovy v souladu s doporučením MZE a vkládají každoročně do obnovy částku ve výši 2% hodnoty svého majetku. I v roce 2019 chceme pro naše odběratele zajistit kvalitní dodávky pitné vody a odvod vod odpadních, bez poruch a odstávek.

Ing. Dušan Tér
předseda představenstva

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %
Ceny pro rok 2018

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 30. listopadu 2017 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2018 a vyhlašuje od 1. 1. 2018 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 37,80 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 38,41 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 13,34 Kč/m3
Voda předaná - VEBA Olivětín 11,46 Kč/m3
Vodné a stočné 76,21 Kč/m3

Na základě rozhodnutí OPŽP č.j.: MZP/2017/330/973 byla provedena konsolidace FA a pro provozované kanalizace v obcích Nové Město nad Metují – Vrchoviny, Studnice, Hejtmánkovice a Jetřichov bude uplatňována cena za stočné ve výši ceny solidární.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %
Ceny pro rok 2017

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 21. listopadu 2016 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2017 a vyhlašuje od 1. 1. 2017 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 37,10 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 36,89 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 11,61 Kč/m3
Voda předaná 8,94 Kč/m3
Voda předaná - VEBA Olivětín 11,02 Kč/m3
Vodné a stočné 73,99 Kč/m3

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny je vybíráno stočné ve výši: 36,89 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny ve Studnici, bude vybíráno stočné ve výši 34,60 Kč/m3 z toho 14,61 Kč/m3 činí odkanalizování. Kalkulace k nahlédnutí zde.

Od 1.1.2016, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny v Jetřichově, bude vybíráno stočné ve výši 36,69 Kč/m3. Kalkulace k nahlédnutí zde.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace v Hejtmánkovicích, bude vybíráno stočné ve výši 38,53 Kč/m3. Kalkulace k nahlédnutí zde.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %
Ceny pro rok 2016

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 26. listopadu 2015 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2016 a vyhlašuje od 1. 1. 2016 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 36,56 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 35,82 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 11,37 Kč/m3
Voda předaná 8,91 Kč/m3
Voda předaná - VEBA Olivětín 10,92 Kč/m3
Vodné a stočné 72,38 Kč/m3

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny je vybíráno stočné ve výši: 35,82 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny ve Studnici, bude vybíráno stočné ve výši 34,50 Kč/m3 z toho 14,61 Kč/m3 činí odkanalizování. Kalkulace k nahlédnutí zde.

Od 1.1.2016, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny v Jetřichově, bude vybíráno stočné ve výši 35,84 Kč/m3.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %
Ceny pro rok 2015

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 24. listopadu 2014 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2015 a vyhlašuje od 1. 1. 2015 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 36,57 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 35,81 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 11,00 Kč/m3
Vodné a stočné 72,38 Kč/m3

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny je vybíráno stočné ve výši 35,81 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace Hejtmánkovice je vybíráno stočné ve výši 35,81 Kč/m3.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování čistírny v Broumově bude vybíráno stočné ve výši 35,81 Kč/m3. Z toho 11,00 Kč činí odkanalizování a 24,81 Kč představuje čištění. Kalkulace za čištění je zveřejněno na webových stránkách města Broumova.

Od 1.1.2015, na základě smlouvy o nájmu a provozování kanalizace a čistírny ve Studnici, bude vybíráno stočné ve výši 39,78 Kč/m3 z toho 14,71 Kč/m činí odkanalizování. Kalkulace k nahlédnutí zde.

S kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, například zde. Ceny jsou včetně DPH ve výši 15 %


Fakturace za období přecházející přes 1.1.2016 bude provedena poměrem doby staré a nové ceny, popř. je možné nahlásit stav vodoměru k 1.1.2016 na příslušné územní provozní středisko.

Některé ceny služeb jsou uvedeny na stránce Produkty a služby. Úplný seznam nabízených služeb a jejich ceny najdete v Ceníku služeb pro letošní rok.

Ing. Andrea Vojtíšková, ekonomický náměstek